Новини
03.07.2020
У МОН розробили зміни до критеріїв оцінювання в НУШ
Міністерством освіти і науки розроблений проект змін до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої...
03.07.2020
Про відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти
Засідання Верховної Ради у п’ятницю, 3 липня, розпочнеться з традиційної години запитань до уряду. Сьогодні на перше читання виноситься...
Обласне управління освіти і науки

Рівненська районна державна адміністрація


Постанови

▪  Правила трудового розпорядку

09.12.2011

„ЗАТВЕРДЖЕНО"

зборами трудового колективу

відділу освіти Рівненської

райдержадміністрації

протокол  № 2

від  22.03.2006

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти

Рівненської райдержадміністрації 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1.1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

     1.2. У відділі освіти райдержадміністрації трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці.

      1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) відділу освіти Рівненської райдержадміністрації розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

     1.4. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

       1.5. Метою цих Правил є визначення обов’язків працівників, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок  відділу освіти райдержадміністрації. Зазначені норми закріплені в Типових правилах внутрішнього розпорядку, у відповідності з якими трудовий колектив відділу освіти затверджує за поданням начальника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету свої правила внутрішнього розпорядку.

       1.6.   Правила є обов'язковими для виконання сторонами трудових відносин.

       1.7.  Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил вирішуються начальником відділу освіти райдержадміністрації у межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством України і цими Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

         2.1.  Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

          Працівники відділу освіти приймаються на роботу за трудовим договором.

         2.2. При прийнятті на роботу начальник зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

подання трудової   книжки,   оформленої   у   встановленому   порядку,   а   якщо   особа
працевлаштовується на роботу вперше - диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку або довідку про останнє заняття, видану за місцем   проживання   відповідною   житлово-експлуатаційною   організацією, органом місцевого самоврядування, вуличним комітетом (довідка видана вуличним комітетом, має бути засвідчена виконавчим комітетом відповідної ради). Військовослужбовці, звільнені із лав Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, пред'являють військовий квиток;

  • диплом або інший документ про здобуту освіту або професійну підготовку;
  • свідоцтво про обов'язкове державне соціальне страхування;
  • довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

         Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. Забороняється вимагати від працівників при працевлаштуванні документи, подання яких не передбачено законодавством, а також відомості про прописку.

         2.3.  До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник має бути ознайомлений під розписку з правилами внутрішнього трудового розпорядку, умовами праці, своїми правами та обов'язками, а також пройти інструктаж з техніки безпеки та протипожежної охорони.

         2.4. Прийняття    на   роботу   оформляється   наказом   начальника    відділу освіти райдержадміністрації, що оголошується працівникові під розписку. У
наказі має бути зазначено найменування посади (категорія), професії (розряд),
умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

         2.5. На всіх працівників, які працюють понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.
         Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не
пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

       На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

         Запис у трудову книжку про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної  роботи.

      Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах  і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58.

          Трудові книжки зберігаються як документи суворої звітності в закладах і установах освіти.

          Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу освіти.

          2.6. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, начальник зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника із правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної оборони.

          2.7. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством. 

          2.8. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтею 38   КЗпП   України.   Працівник   має   право   розірвати   трудовий   договір, попередивши про це  письмово адміністрацію за два тижні. У разі розірвання трудового     договору     з     поважних     причин,      передбачених     чинним законодавством,   працівник   звільняється  у   строк,   про  який   він   просить.          Трудовий  договір  розривається  на  вимогу  працівника  достроково  в  разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення адміністрацією законодавства про працю, трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

          2.9. Припинення дії трудового договору за ініціативою адміністрації відділу освіти Рівненської райдержадміністрації може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та  41 КЗпП України.

          2.10. Припинення трудового договору оформляється наказом начальника відділу освіти райдержадміністрації, який оголошується працівникові під розписку.

          2.11. У день звільнення працівникові видається належно оформлена трудова книжка та проводиться з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3.      ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

          3.1. Працівники зобов'язані:

-         своєчасно до початку роботи прибути на робоче місце та приготуватися до
виконання трудових обов'язків;

-         почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;

-         бути на робочому місці впродовж робочого часу за винятком перерв на
відпочинок і харчування;

-         виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні
обов'язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт;

-         виконувати розпорядження адміністрації;

-         дотримуватись   вимог  з  охорони  праці,  техніки   безпеки,   протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

-         вживати заходів для негайного усунення причин та умов, які перешкоджають або    ускладнюють    нормальну    роботу,    негайно    інформувати    про    це адміністрацію;

-         підтримувати на своєму робочому місці чистоту і порядок, не палити в службових приміщеннях;

-         ефективно використовувати    обчислювальну та іншу оргтехніку, дбайливо ставитися до майна, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

-         уважно ставитися до колег, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату в колективі.

4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ 

      4.1. Адміністрація зобов'язана:

  • правильно організовувати роботу працівників, закріпити за кожним робоче місце, для кожного створити здорові та безпечні умови праці;
  • забезпечувати робочі місця матеріальними та енергетичними ресурсами, інструментом і приладдям, обчислювальною та іншою оргтехнікою;
  • неухильно додержуватись законодавства про працю та правил охорони праці, вживати заходів для вчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників; 
  • давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати і перевіряти своєчасність і точність їх виконання;
  • створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їх роботи; видавати працівникам заробітну плату у встановлені законодавством терміни; контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
  • організувати облік робочого часу і табелювання працівників;
  • дотримувати вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань.

5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

          Для працівників відділу освіти встановлено тривалість робочого часу 40 годин на тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя). Під час прийняття на роботу, а також під час дії трудового договору за згодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплатою праці пропорційно до відпрацьованого часу.

        5.1.  Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюються такими: початок роботи - о 900; перерва на відпочинок і харчування - 1 год. (з ІЗ00 до 14); закінчення роботи - о 1815, у п'ятницю – о 1700. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину (крім працівників із скороченою тривалістю робочого часу). Виходячи з виробничих потреб встановлений режим роботи може бути змінено на підставі наказу із обов'язковим попередженням про це працівників не пізніше ніж за два місяці.

        5.2.  Робота у вихідні дні забороняється за винятком випадків, передбачених законодавством  України.  Така робота може  компенсуватися,  за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

        5.3.  Працівникам   відділу освіти   надаються   щорічні   основна   та   додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України. Черговість надання щорічних  відпусток визначається графіком,  який в термін  до   15  січня затверджується начальником відділу освіти і доводиться   до   відома  працівників.   Графік   є   обов'язковим   для   сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час можливе лише у випадках,   передбачених   законодавством   та   за   згодою сторін.   У   разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою  між   працівником   і   керівником.   Про   дату   початку   відпустки працівників повідомляють письмово не пізніш як за два тижні. На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
          За   рішенням   начальника   відділу освіти райдержадміністрації працівників може бути відкликано за їх згодою із щорічної відпустки лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

        5.4.  За сімейними обставинами працівникові може надаватися відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік.

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ 

         6.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників застосовуються такі види заохочень:

-         нагородження грамотою;

-         оголошення подяки;

-         заохочення у формі грошової премії;

-         нагородження цінним подарунком.

Правилами внутрішнього трудового розпорядку можуть бути передбачені й інші види заохочень.

          6.2. Начальник відділу освіти райдержадміністрації видає наказ про заохочення і доводить його до відома колективу (працівника). Відомості про заохочення заносяться до трудових книжок працівників.

 

7. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

           7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п.3, 4, 7, 8 ст.40, ст..41 Кодексу законів про працю України.

          7.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.

          7.3. Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового органу, членом якого є працівник.

          7.4. До    застосування   дисциплінарного    стягнення   начальник   відділу освіти райдержадміністрації повинен зажадати від працівника письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

          Дисциплінарні стягнення застосовуються начальником відділу освіти безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

          Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

          7.5. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

          7.6. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

          7.7. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

          Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом    строку   дії   дисциплінарного    стягнення   до    працівника   заходи заохочення не застосовуються.

          Начальник відділу освіти райдержадміністрації має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.Назва файлуЗавантажити
▪  Правила трудового розпорядкуЗавантажити файл


« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Освітній портал педпреса

Український центр оцінювання якості освіти