Новини
25.06.2019
Забезпечення дітей дошкільною освітою залишається пріоритетом для місцевої влади
З цією метою 25 червня за участі заступника голови Рівненської районної державної адміністрації Сергія Подоліна, начальника відділу освіти...
11.06.2019
Правила безпечної поведінки на воді та біля води під час літніх канікул
Розпочалися літні канікули. У дітей з'явилося багато вільного часу та можливість відпочити, оздоровитися, набратися сил. Кожен планує по-різному...
Обласне управління освіти і науки

Рівненська районна державна адміністрація


Положення

▪  П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

12.12.2016

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Розпорядження голови Рівненської

                                                                             районної державної адміністрації

                                                                             22 листопада 2016 року № 518 

                                                                                          Голова адміністрації

                                                                             ___________________В.Пилипчук

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ

РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 м. Рівне – 2016

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає правові та економічні основи організації та діяльності відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти райдержадміністрації).

2. Повне найменування: вiддiл освіти Рівненської районної державної адміністрації.

3. Скорочена назва: вiддiл освiти райдержадміністрації.

4. Юридична адреса відділу освіти райдержадміністрації: 33001, вулиця Соборна, 195, м. Рівне.

5. Вiддiл освiти райдержадміністрації утворюється Рівненською районною державною адміністрацією, є структурним пiдроздiлом Рівненської районної державної адміністрації i пiдпорядковується головi Рівненської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний управлiнню освiти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

6. Відділ освіти райдержадміністрації утримується за рахунок місцевого бюджету та субвенції з Державного бюджету, працює на засадах неприбутковості, здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Положення.

7. Відділ освіти райдержадміністрації є юридичною особою публічного права має самостійний баланс, власний рахунок (рахунки) в управлінні Державної казначейської служби України у Рівненському районі Рівненської області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, власні бланки, ідентифікаційний код та вивіску встановленого зразка.

8. Відділ освіти райдержадміністрації набуває права юридичної особи публічного права з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

9. Відділ освіти райдержадміністрації у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією на території Рівненського району.

10. Вiддiл освiти райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, районної державної адмiнiстрацiї, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

11. Діловодство у відділі освіти райдержадміністрації ведеться державною мовою.

12. У підпорядкуванні відділу освіти райдержадміністрації перебувають загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади, що знаходяться на території району, а саме: загальноосвітні школи І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Рівненської районної ради Рівненської області, навчально-виховні комплекси “школа-гімназія”, “школа-ліцей”, “школа-колегіум”, “школа-сад” Рівненської районної ради Рівненської області, Клеванський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів Рівненської районної ради Рівненської області, Рівненська районна дитячо-юнацька спортивна школа Рівненської районної ради Рівненської області, Рівненський районний Центр дитячої та юнацької творчості Рівненської районної ради Рівненської області,  ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi яких здійснюється централізованою бухгалтерію відділу освіти районної державної адміністрації та дошкільні навчальні заклади, ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi яких здійснюється сільськими, селищними радами, а також відповідні навчальні заклади, які знаходяться на самостійному балансі.

2. Основні завдання відділу освіти райдержадміністрації

1. Головним завданням відділу освіти райдержадміністрації є забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти на території Рівненського району.

2. Основними завданнями вiддiлу освiти райдержадміністрації є:

1) участь у забезпеченні реалізації на території району державної полiтики у сфері освiти;

2) забезпечення розвитку системи освiти з метою формування гармонiйно розвиненої, соцiально активної, творчої особистостi;

3) визначення потреб, розроблення пропозицiй щодо розвитку та удосконалення мережi навчальних закладiв;

4) створення в межах своїх повноважень умов для реалiзацiї рiвних прав громадян України на освiту, соцiальний захист дiтей дошкiльного та шкiльного вiку, педагогiчних, наукових, iнших працiвникiв закладiв та установ освiти;

5) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освiти вiдповiдно до освiтнiх потреб особистостi та її iндивiдуальних здiбностей i можливостей;

6) забезпечення розвитку освiтнього, творчого (iнтелектуального), наукового та науково-технiчного потенцiалу з урахуванням нацiонально-культурних, соцiально-економiчних, екологiчних, демографiчних та iнших особливостей регiону;

7) здiйснення контролю за дотриманням актiв законодавства з питань освiти, виконанням навчальними закладами усiх форм власностi державних вимог щодо змiсту, рiвня та обсягу дошкiльної, позашкiльної, загальної середньої освiти;

8) координацiя дiяльностi навчальних закладiв, що належать до сфери управлiння районної державної адмiнiстрацiї, органiзацiя роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матерiально-технiчного i науково-методичного забезпечення;

9) управлiння навчальними закладами, що є комунальною власнiстю i перебувають у його безпосередньому пiдпорядкуваннi;

10) здiйснення атестацiї навчальних закладiв системи загальної середньої освiти, які  безпосередньо підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації, оприлюднення результатiв атестацiї;

11) забезпечення монiторингу у сферi освiти, наукової, науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi в районі;

12) участь у забезпеченнi реалiзацiї державної полiтики у сферi iнновацiйної дiяльностi;

13) здiйснення контролю за дотриманням актiв законодавства у сферi iнновацiйної дiяльностi та iнтелектуальної власностi;

14) сприяння iнтеграцiї вiтчизняної освiти у свiтову систему зi збереженням i захистом нацiональних iнтересiв;

15) забезпечення у межах своїх повноважень розвитку рiзних форм позашкiльної освiти, в тому числі, за мiсцем проживання дiтей, формування програм розвитку позашкiльної освiти, спрямованих на творчий розвиток особистостi, виявлення та пiдтримку обдарованих дiтей, талановитої молодi, здiйснення навчально-методичного керiвництва iз зазначених питань;

16) органiзацiя оздоровлення, вiдпочинку i дозвiлля дiтей, розвитку фiзичної культури та спорту;

17) сприяння розвитку видiв спорту, визнаних в Українi;

18) органiзацiя i проведення фiзкультурно-спортивних заходiв серед учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів, залучення їх до занять фiзичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

19) участь у пiдготовцi пропозицiй до проектiв програм соцiально-економiчного розвитку району.

3. Відділ освіти райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) здiйснює керiвництво i контроль за дiяльнiстю загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, що перебувають у його підпорядкуванні;

2) координує роботу загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, що перебувають у його підпорядкуванні, районного методичного кабінету, централiзованої бухгалтерії, господарської групи при відділі освіти райдержадміністрації, а також пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх пiдпорядкування i форм власностi з питань навчання й виховання дiтей дошкiльного та шкiльного вiку, iнших структурних пiдроздiлiв;

3) аналiзує стан розвитку галузі освiти, забезпечення захисту прав iнтелектуальної власностi, дiтей, в адмiнiстративно-територiальнiй одиницi, розроблення регiональних програм їх розвитку, а також науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi, органiзацiя i контроль виконання цих програм;

4) бере участь у прогнозуваннi потреб району у фахiвцях рiзних професiй та спецiальностей для системи освiти, формування регiонального замовлення на їх пiдготовку;

5) органiзовує i контролює роботу загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, що перебувають у його пiдпорядкуваннi;

6) сприяє розвитку мережi навчальних закладiв в районі, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладiв або внесення в установленому порядку пропозицiї щодо їх утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення освiтнiх округiв тощо;

7) забезпечує подання на затвердження статутів підпорядкованих відділу освіти райдержадміністрації навчальних закладів та установ;

8) органiзовує роботу з лiцензування та державної атестацiї навчальних закладiв, що перебувають у його пiдпорядкуваннi; 

9) проводить атестацiю педагогiчних працiвникiв i керiвних кадрiв навчальних закладів, що перебувають у його підпорядкуванні, веде облiк i складає звiти з цих питань у межах своєї компетенцiї;

10) бере участь в установленому порядку в укладаннi та припиненнi дiї контрактiв з керiвниками навчальних закладiв, що перебувають у пiдпорядкуваннi мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування;

11) бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що знаходяться у пiдпорядкуваннi районної державної адміністрації;

12) аналiзує стан виконання керiвниками навчальних закладів, що знаходяться у його пiдпорядкуваннi, умови контрактiв i вносить пропозицiї щодо встановлення (скорочення, продовження) термiну дiї або розiрвання (припинення дiї) укладених контрактiв;

13) вживає заходiв iз забезпечення навчальними закладами належного рiвня дошкiльної, позашкiльної, загальної середньої освiти, органiзовує їх навчально-методичне й iнформацiйне забезпечення, сприяє пiдвищенню квалiфiкацiї та розвитку творчостi педагогiчних працiвникiв;

14) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актiв законодавства щодо всебiчного розвитку та функцiонування української мови як державної та мов нацiональних меншин, створення належних умов для розвитку нацiональної освiти та освiти нацiональних меншин; впроваджує в практику освiтнiх та наукових програм вiдродження та розвитку нацiональної культури, нацiональних традицiй українського народу i нацiональних меншин України;

15) впроваджує в практику рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки України нових освiтнiх програм та iнших педагогiчних розробок, визначає регiональний компонент у змiстi освiти;

16) формує замовлення на навчально-методичну лiтературу, бланки звiтностi та документи про освiту;

17) органiзовує доставку пiдручникiв для забезпечення ними учнiв та вихованцiв загальноосвiтнiх, позашкільних навчальних закладiв;

18) залучає до реалiзацiї освiтнiх програм творчі спiлки, нацiонально-культурні товариства, громадські органiзацiї (зокрема, дитячi i молодiжнi), що зареєстрованi у порядку, визначеному законодавством;

19) проводить роботу, спрямовану на виявлення, пiдтримку i розвиток обдарованих дiтей, органiзовує проведення таких заходiв, як олiмпiади, змагання, конкурси, спартакiади, турнiри, виставки, фестивалi творчостi, конференцiї, форуми, iнших заходів, спрямованих на пiдвищення культурно-освiтнього та загального фiзичного рiвня дiтей;

20) забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

21) спільно з органами охорони здоров’я здійснює загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу;

22) спiвпрацює з службою у справах дітей районної державної адміністрації з питань запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, попередження вчиненню дітьми правопорушень;

23) вживає заходів у встановленому законодавством порядку щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх;

24) органiзовує дiяльностi психологiчної служби та педагогiчного патронажу в системi освiти;

25) розробляє пропозицiї щодо встановлення нормативiв бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладiв комунальної форми власностi та соцiальний захист учасникiв навчально-виховного процесу;

26) органiзовує безоплатне регулярне пiдвезення до мiсць навчання i додому учнів та педагогічних працівників, якi проживають у сiльськiй місцевості у порядку, визначеному законодавством;

27) органiзовує харчування дiтей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштiв у порядку, визначеному законодавством;

28) органiзовує та контролює пiдготовку навчальних закладiв до нового навчального року, зокрема, до роботи в осiнньо-зимовий перiод, проведення поточного та капiтального ремонту примiщень навчальних закладiв;

29) контролює використання капiтальних вкладень i сприяє рацiональному розмiщенню нового будiвництва об'єктiв освiти, погоджує проекти будiвництва навчальних закладiв;

30) сприяє активiзацiї творчостi та винахiдницької дiяльностi, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актiв законодавства з питань трансферу технологiй, iнновацiйної дiяльностi та iнтелектуальної власностi, створює належні умови для впровадження в практику нових технологiй та їх складових частин, виходячи з потреб регiону, вживає заходiв для забезпечення захисту прав iнтелектуальної власностi, а також iнтересiв держави i суспiльства;

31) вживає у межах своєї компетенцiї заходiв щодо полiпшення матерiальних та житлових умов працiвникiв освiти, органiзацiї їх медичного та побутового обслуговування;

32) розглядає питання та вносить управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, Мiнiстерству освiти i науки України в установленому порядку пропозицiї щодо вiдзначення працiвникiв освiти державними нагородами, запровадження iнших форм морального i матерiального стимулювання їх працi;

33) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенцiї, у разi потреби вживає заходiв до усунення причин, що зумовили їх появу;

34) готує та в установленому порядку подає статистичну звiтність про стан i розвиток галузі освiти в районі, що належить до його компетенцiї;

35) надає у межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу;

36) бере участь у межах своїх повноважень в органiзацiї на вiдповiднiй територiї виставково-ярмаркових заходiв;

37) готує пропозицiї до проектiв державних цiльових, галузевих та регiональних програм полiпшення становища галузі освiти, дiтей, вiдпочинку та дозвiлля дiтей, розвитку фiзичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

38) розробляє i подає на розгляд райдержадмiнiстрацiї пропозицiї до проектiв фiнансування та матерiально-технiчного забезпечення виконання програм i здiйснення заходiв, спрямованих на полiпшення становища галузі освiти, розвиток фiзичної культури та спорту;

39) готує пропозицiї стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенцiї, i внесення їх в установленому порядку на розгляд районної державної адмiнiстрацiї, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Мiнiстерства освiти i науки України;

40) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектiв), розроблених молодiжними, дитячими та iншими громадськими органiзацiями;

41) сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, що підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

42) здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах, що підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації, та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

43) координує в межах своїх повноважень здiйснення заходiв, спрямованих на органiзацiю оздоровлення, вiдпочинку та дозвiлля дiтей, самостiйно виконує вiдповiднi програми, сприяє збереженню та розвитку мережi дитячих оздоровчих закладiв;

44) здiйснює разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дiтей i проведенням оздоровчих заходiв, створення безпечних умов для навчання i працi учасникiв навчально-виховного процесу, вживання заходiв щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищi, проведення iнформацiйно-просвiтницької роботи щодо протидiї поширенню соцiально-небезпечних хвороб серед дiтей;

45) здiйснює контроль за дiяльнiстю спортивних шкіл системи освіти; 

46) готує та затверджує в установленому порядку положення про проведення спортивних змагань та положення про позашкільні заходи за напрямами позашкільної освіти, учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів;  

47) комплектує збірні команди за видами спорту учнів (вихованців) навчальних закладів, підпорядкованих відділу освіти райдержадміністрації; 

48) організовує проведення спортивних занять, навчально-тренувальних зборів відповідно до календарного плану в межах коштів, виділених на розвиток фізкультури та спорту;

49) організовує проведення позашкільних заходів за напрямами позашкільної освіти учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів відповідно до плану заходів;

50) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвiд роботи з питань освiти, проведення методичних i науково-практичних семiнарiв, конференцiй та iнших заходiв;  

51) забезпечує в межах своїх повноважень здiйснення заходiв щодо активiзацiї мiжнародного спiвробiтництва з питань, що належать до його компетенцiї;

52) здiйснює контроль за технiчним станом, ефективнiстю i цiльовим використанням спортивних об'єктiв, що належать до сфери управлiння відділу освіти райдержадміністрації, за дотриманням правил безпеки пiд час проведення масових спортивних заходiв;

53) проводить серед населення iнформацiйну, роз'яснювальну та пропагандистську роботи, зокрема, через друкованi та аудiовiзуальнi засоби масової iнформацiї, з питань, що належать до його компетенцiї, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу дiяльностi;

54) забезпечує в межах своїх повноважень реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, здiйснює контроль за її збереженням у відділі освіти райдержадміністрації;

55) сприяє збереженню та вдосконаленню мережi дитячо-юнацьких спортивних шкiл усiх типiв галузі освіти, спецiалiзованих навчальних закладiв спортивного профiлю, забезпечує та контролює органiзацiю навчально-тренувального процесу;

56) сприяє працевлаштуванню та зайнятостi молодi;

57) здiйснює заходи, спрямовані на пропагування сiмейних цiнностей, пiдвищення рiвня правової обiзнаностi батькiв i дiтей;

58) вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодiжному середовищi, проводить iнформацiйно-просвiтницьку роботу щодо протидiї поширенню соцiально небезпечних хвороб серед дiтей;

59) надає адмiнiстративні послуги;

60) вносить пропозицiї до проекту районного бюджету; 

61) забезпечує ефективне i цiльове використання вiдповiдних бюджетних коштів, дотримання нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність;

62) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адмiнiстрацiї, рішень районної ради, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актiв з питань реалiзацiї галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацiю у встановленому порядку;

63) бере участь у межах компетенцiї у погодженнi проектiв нормативно-правових актiв, розроблених iншими органами виконавчої влади;

64) бере участь у межах компетенцiї у розробленнi проектiв розпоряджень голови районної державної адмiнiстрацiї, рішень районної ради, проектiв нормативно-правових актiв, головними розробниками яких є iншi структурнi пiдроздiли районної державної адміністрації;

65) бере участь у пiдготовцi звiтiв голови районної державної адмiнiстрацiї для їх розгляду на сесiї районної ради;

66) готує самостiйно або разом з iншими структурними пiдроздiлами iнформацiйні та аналiтичні матерiали для подання головi районної державної адмiнiстрацiї;

67) забезпечує здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидiї корупцiї;

68) готує (бере участь у пiдготовцi) проектiв угод, договорiв, меморандумiв, протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих груп у межах своїх повноважень;

69) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

70) опрацьовує запити i звернення народних депутатiв України та депутатiв вiдповiдних мiсцевих рад; 

71) забезпечує доступ до публiчної iнформацiї, розпорядником якої вiн є;

72) iнформує населення про стан здiйснення визначених законом повноважень;

73) здійснює контроль за органами мiсцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здiйснення наданих їм законом повноважень органiв виконавчої влади;

74) здiйснює повноваження, делеговані районною радою;

75) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобiлiзацiйної пiдготовки, цивiльного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони працi, пожежної безпеки;

76) органiзовує роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та використання архiвних документiв;

77) забезпечує у межах своїх повноважень реалiзацiю державної полiтики стосовно захисту iнформацiї з обмеженим доступом;

78) бере участь у вирiшеннi вiдповiдно до законодавства колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

79) проводить спецiальні перевiрки вiдомостей щодо осiб, якi претендують на зайняття посад, пов'язаних iз виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, щодо освiти, наявностi у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

80) забезпечує захист персональних даних;

81) здiйснює iншi повноваження, визначенi законодавством.

3. Права відділу освіти райдержадміністрації

1. Відділ освіти райдержадміністрації для здійснення повноважень та виконання вищезазначених основних завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку вiд iнших структурних пiдроздiлiв районної державної адмiнiстрацiї, районної ради, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi та їх посадових осiб iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робiт, участi у вивченнi окремих питань спецiалiстiв, фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв районної державної адмiнiстрацiї, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), представникiв громадських об'єднань (за згодою);

3) укладати в установленому порядку угоди про спiвпрацю, встановлювати прямi зв'язки з управлiннями, навчальними закладами i науковими установами зарубiжних країн, мiжнародними органiзацiями, фондами тощо; 

4) вносити в установленому порядку пропозицiї щодо удосконалення роботи районної державної адмiнiстрацiї у галузі освіти;

5) подавати управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, Мiнiстерству освiти i науки України, iншим центральним органам виконавчої влади пропозицiї з питань удосконалення законодавства та змiсту освiти, органiзацiї навчально-виховного процесу, полiпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладiв;

6) користуватися в установленому порядку iнформацiйними базами органiв виконавчої влади, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами; 

7) органiзовувати випуск видань iнформацiйного та науково-методичного характеру; 

8) скликати і проводити в установленому порядку наради, семiнари та конференцiї тощо з питань, що належать до його компетенцiї; 

9) за дорученням голови районної державної адмiнiстрацiї утворювати координацiйнi комiсiї, експертнi та робочi групи для науково-органiзацiйного супроводу виконання державних цiльових програм i проектiв, залучати спецiалiстiв до роботи в цих комiсiях (групах), а також для надання консультацiй, проведення аналiзу стану i складання прогнозiв розвитку освiтнього, наукового i науково-технiчного, iнновацiйного та творчого (iнтелектуального) потенцiалу регiону;

10) створювати авторськi колективи для пiдготовки регiональних посiбникiв i за погодженням з Мiнiстерством освiти i науки України впроваджувати їх у практику;

11) залучати працівників iнших структурних пiдроздiлiв районної державної адмiнiстрацiї, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

12) брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів та установ, що підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації;

13) вносити органам виконавчої влади та органам  місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ, що підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації;

14) представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти райдержадміністрації в судових органах усіх інстанцій під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

4. Взаємодія з іншими органами влади

Відділ освіти райдержадміністрації  в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодiє з iншими структурними пiдроздiлами, апаратом районної державної адмiнiстрацiї, органами районної ради, територiальними органами мiнiстерств та центральних органiв виконавчої влади, а також пiдприємствами, установами та органiзацiями з метою створення умов для провадження послiдовної та узгодженої дiяльностi щодо строкiв, перiодичностi одержання i передачi iнформацiї, необхiдної для належного виконання покладених на нього завдань та здiйснення запланованих заходiв.

5. Органiзацiйно-розпорядча діяльність  

1. Безпосереднє керiвництво відділом освіти райдержадміністрації здійснює начальник.              

2. На посаду начальника відділу освіти райдержадміністрації призначається особа, яка відповідає вимогам Закону України “Про державну службу”.

3. Начальник відділу освіти райдержадміністрації призначається на посаду i звiльняється з посади головою районної державної адмiнiстрацiї згiдно iз законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

4. Начальник відділу освіти райдержадміністрації підзвітний районній державній адміністрації і організовує виконання її рішень.

5. Начальник відділу освіти райдержадміністрації:

1) здiйснює керiвництво відділом освіти райдержадміністрації, несе персональну вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати його дiяльностi, сприяє створенню належних умов працi у пiдроздiлi;

2) подає на затвердження головi районної державної адміністрації Положення про відділ освіти райдержадміністрації, його структуру, затверджує положення про його структурнi одиницi;

3) затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв відділу освіти райдержадміністрації та розподiляє обов'язки мiж ними;

4) планує роботу відділу освіти райдержадміністрації, вносить пропозицiї щодо формування планiв роботи районної державної адмiнiстрацiї;

5) вживає заходiв щодо удосконалення органiзацiї та пiдвищення ефективностi роботи відділу освіти райдержадміністрації;

6) звiтує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти райдержадміністрації завдань та затверджених планiв роботи; 

7) вiдповiдає за виконання покладених на відділ освіти райдержадміністрації завдань з реалiзацiї державної полiтики у сферi освiти;

8) може входити до складу колегiї районної державної адміністрації, управління освiти i науки обласної державної адміністрації;

9) вносить пропозицiї щодо розгляду на засiданнях колегiї питань, що належать до компетенцiї відділу освіти райдержадміністрації, та розробляє проекти вiдповiдних рiшень;

10) може брати участь у засiданнях районної ради;

11) представляє iнтереси відділу освіти райдержадміністрації у взаємовiдносинах з iншими структурними пiдроздiлами районної державної адміністрації, з мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями - за дорученням голови та заступників голови районної державної адміністрації;

12) спрямовує i координує дiяльнiсть пiдзвiтних закладів та установ;

13) видає у межах своїх повноважень накази, органiзовує контроль за їх виконанням та забезпечує подання наказів нормативно-правового характеру, якi зачiпають права, свободи i законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер на державну реєстрацiю в Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області;

14) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти райдержадміністрації в межах визначеної граничної чисельностi та фонду оплати працi його працiвникiв;

15) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу освіти райдержадміністрації;

16) здiйснює добiр кадрiв;

17) органiзовує роботу з пiдвищення рiвня професiйної компетентностi державних службовцiв відділу освіти райдержадміністрації; 

18) призначає на посаду та звiльняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв відділу освіти райдержадміністрації, присвоює їм ранги державних службовцiв, заохочує їх та притягає до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

19) приймає на роботу та звiльнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працiвникiв відділу освіти райдержадміністрації, якi не є державними службовцями, педагогічних працівників закладів та установ освіти комунальної форми власності, заохочує їх та притягає до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

20) призначає на посаду шляхом укладання контракту, продовжує його термін дії або укладає контракт на новий строк та звільняє з посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності за погодженням з районною державною адміністрацією; 

21) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти райдержадміністрації;

22) забезпечує дотримання працiвниками відділу освіти райдержадміністрації правил внутрiшнього службового розпорядку та виконавської дисциплiни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі освіти райдержадміністрації iнформацiї з обмеженим доступом;

23) здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи працівників відділу світи райдержадміністрації;

24) з урахуванням особливостей, викладених у цьому Положенні, від імені відділу освіти райдержадміністрації укладає угоди, договори, контракти та підписує їх;

25) здiйснює iншi передбачені законом повноваження.

6. Для узгодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї відділу освіти райдержадміністрації утворює колегiю у складi начальника відділу освіти райдержадміністрації (голова колегiї), iнших вiдповiдальних працiвникiв відділу освіти райдержадміністрації, керівників  навчальних закладів, що перебувають у його підпорядкуванні.

7. До складу колегiї можуть входити керiвники iнших мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння районної державної адміністрації, а також науковцi, висококвалiфiкованi спецiалiсти.

8. Склад колегiї та положення про колегію затверджується головою районної державної адміністрації за поданням відділу освіти райдержадміністрації.

9. Рiшення колегiї затверджується наказами відділу освіти райдержадміністрації.

10. Начальник відділу освіти райдержадміністрації може мати заступника, який призначається на посаду та звiльняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти райдержадміністрації і за погодженням з управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації відповідно до вимог законодавства про державну службу.

11. Виходячи з потреб забезпечення належного функцiонування закладiв та установ освiти при відділі освіти райдержадміністрації можуть утворюватися пiдроздiли (групи, творчi лабораторiї, видавничi центри, iншi пiдроздiли, якi функцiонують на госпрозрахунковiй основi).

12. Для розгляду наукових рекомендацiй та пропозицiй щодо визначення реалiзацiї основних напрямiв дiяльностi відділу освіти райдержадміністрації, обговорення найважливiших програм i вирiшення iнших питань при відділі освіти райдержадміністрації можуть утворюватися громадськi, науковi ради та комiсiї у складi вчених i висококвалiфiкованих спецiалiстiв.

13. Склад ради i комiсiй та положення про них затверджує голова районної державної адмiнiстрацiї за поданням відділу освіти райдержадміністрації.

14. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти райдержадміністрації створюється районний методичний кабінет.

15. Для організації фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку у відділі освіти райдержадміністрації, навчальних закладах, які  безпосередньо підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації, створюється централізована бухгалтерія.

16. Для організації  господарського обслуговування навчальних закладів, які  безпосередньо підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації, при відділі освіти райдержадміністрації створюється господарська група.

6. Фінансово-господарська діяльність відділу освіти райдержадміністрації

1. Відділ освіти райдержадміністрації є головним розпорядником бюджетних коштів, самостійно розробляє план економічного і соціального розвитку здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету у зв'язку із чим:

1) розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань і функцій, визначення нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;

2) розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити фінансовому управлінню районної державної адміністрації;

3) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень бюджетних коштів;

4) здійснює процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Відповідно до затвердженого бюджетного розпису відділ освіти райдержадміністрації одержує бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Кошторис є основним плановим документом відділу освіти, надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає спрямування коштів для виконання відділом освіти своїх функцій та досягнення цілей визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.

3. Централізована бухгалтерія відділу освіти райдержадміністрації здійснює контроль за ходом виконання кошторисів витрат, станом розрахунків з підприємствами й особами, схоронність коштів і матеріальних цінностей.

4. Відділ освіти райдержадміністрації у процесі провадження           фінансово-господарської діяльності, як неприбуткова організація, не має права розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5. Доходи (прибутки) відділу освіти райдержадміністрації використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

7. Ліквідація, реорганізація відділу освіти райдержадміністрації

1. Ліквідація чи реорганізація відділу освіти райдержадміністрації проводиться згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Реорганізація відділу освіти райдержадміністрації відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

3. У випадку реорганізації права та обов’язки відділу освіти                  райдержадміністрації переходять до правонаступників відповідно до вимог чинного законодавства.

4. У разі припинення діяльності відділу освіти райдержадміністрації (у разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8. Прикінцеві положення

Зміни та доповнення до Положення або видання Положення у новій редакції, затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації та підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.Назва файлуЗавантажити
▪  2016 ПОЛОЖЕННЯ про ВІДДІЛ ОСВІТИЗавантажити файл


« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Український центр оцінювання якості освіти

Освітній портал педпреса

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України